top of page

CROESO CYNNES I STIWDIOS AGORED 2023

Rydyn ni wedi dod trwy rhai cyfnodau heriol ac yn blesed iawn i lansio’r Llwybr Stiwdios Celf Agored ARFORDIROL cyntaf, efo dros 21 o artistiaid yn cymryd rhan, gyda llawer ohonynt am y tro cyntaf.

Mae Sir Gaerfyrddin yn le unigryw iawn, â threftadaeth falch am greadigrwydd ac rydym yn edrych ymlaen i ganolbwyntio ar yr artistiaid, gwneuthurwyr ac orielau wedi’u lleoli yn Llanelli ac ar yr ardal arfordirol De yn y Sir.

Mae’r ardal yn adnabyddus am ei hysbryd cymunedol cryf
a pha ffordd well o ddathlu hynny na mynd allan ac ymweld â stiwdios rhai artistiaid! Mae’n cymryd tipyn o gyts i agor eich stiwdio neu’ch cartref i’r cyhoedd i ddangos eich gwaith felly mwynhewch yr antur a dewch o hyd i’r trysor!
Deb Chapman – artist

LLWYBR CELF GORFFENNAF 24AIN – 29AIN

Byddwn yn lansio’r Llwybr Celf ar Orffennaf y 22ain yn
Y Tŷ Celf, 1 John St, Llanelli, SA15 1UH. Bydd yr artistiaid
a gwneuthurwyr yn agor eu cartrefodd a stiwdios i’r cyhoedd ar gyfer yr wythnos 24ain – 29ain o Orffennaf.

Gobeithiwn y bydd y mapiau, y dyddiadau, y cyfarwyddiadau a’r wybodaeth yn y llyfryn hwn yn eich helpu i gynllunio ymdroelliad hamddenol drwy’r ardal arfordirol hardd
o Orseinon i Lan-y-fferi a mwynhau cyfarfod â’r artistiaid,

y gwneuthurwyr a’u gwaith anhygoel.

Mae hwn yn gam nesaf cyffrous i annog artistiaid
a gwneuthurwyr lleol a’r cyhoedd yn gyffredinol i gysylltu
a dathlu’r amrywiad gwych o greadigrwydd sydd gennym
o’n cwmpas. Gyda’ch brwdfrydedd a’ch cyfranogiad gobeithiwn y gall hwn ddod yn ddigwyddiad blynyddol a fydd yn annog mwy o bobl sy’n hoff o gelf i ymweld â’r ardal. 

Tîm Y Tŷ Celf

A WARM WELCOME TO OPEN STUDIOS 2023

We’ve come through some challenging times and are so pleased to launch the first COASTAL Open Studios Arts Trail with over 21 artists taking part, many of them for the very first time.

Carmarthenshire is a unique place, with a proud heritage for creativity and we are excited to focus on the artists, makers and galleries based in Llanelli and the south coastal area of the county.

The area is known for its strong community spirit and what better way to celebrate that than getting out and visiting some artists’ studios! It takes some guts to open up your studio or home to the public to show your work so enjoy the adventure and go find the treasure!

Deb Chapman – artist

ART TRAIL JULY 24TH – 29TH

We will be launching the Arts Trail on July 22nd at Y Tŷ Celf – The Art House, 1 John St, Llanelli, SA15 1UH. Artists and makers will be opening their homes and studios to the public for the week of July 24th – 29th.

We hope the use of the maps, dates, directions and information in this brochure will help you to plan
a relaxing meander through the beautiful coastal area from Gorseinon to Ferryside and enjoy meeting the artists, makers and their amazing work.

This is an exciting next step in encouraging local artists and makers and the general public to connect and celebrate the wonderful range of creativity that we have around us. With your enthusiasm and participation we hope this can become an annual event that will encourage more art lovers to visit the area.

 

Y Tŷ Celf – The Art House Team

Click the image to view the full brochure
Copies of the brochure are available at the gallery at 1 John St, Llanelli, SA15 1UH
bottom of page